Monthly Archives: May 2017

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục – khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV

Vì ra đời trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của xã hội Trung Quốc thời Xuân Thu – Chiến Quốc nên tư tưởng giáo dục của Nho giáo không thể tránh khỏi những nhược điểm và hạn chế nhất định. Tuy nhiên, trong phạm vi giới hạn của đề tài, chúng tôi chọn […]

Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam

Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05 Authors: Đoàn, Thị Minh Oanh, 1964- , người hướng dẫn Hồ, Trọng Hoài, người hướng dẫn Nguyễn, Thị Thúy Thanh, 1976- Keywords: Hồ, Chí Minh, 1890-1969 […]

Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng

Title: Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03 Authors: Lâm, Mỹ Dung, người hướng dẫn Ngô, Thế Phong, người hướng dẫn Bùi, Hữu Tiến Issue Date: 2016 Publisher: ĐHKHXH&NV Abstract: Luận án TS. […]

Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

Title: Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Khoa học chính trị: 60 31 02 Authors: Phùng, Hữu Phú, người hướng dẫn Nguyễn, MInh Phương, người hướng dẫn Vũ, Duy Tú Issue Date: 2016 […]

Ebook về Quản trị đại học và Đảm bảo chất lượng

Kính gửi các thày/cô 3 ebook tiếp theo về Quản trị đại học và Đảm bảo chất lượng 4/ Lean higher education [electronic resource] : increasing the value and performance of university processes / William K. Balzer. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32967 5/ Positioning higher education institutions : from here to there / edited by Rosalind M.O. Pritchard, Attila […]