Công giáo với dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) : Luận án PTS. Lịch sử: 62 22 54 05

Title: Công giáo với dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) : Luận án PTS. Lịch sử: 62 22 54 05
Authors: Đỗ, Quang Hưng, Người hướng dẫn
Trần, Thị Mai Thanh
Keywords: Lịch sử Việt Nam
Công giáo
Kháng chiến chống Pháp
Giai đoạn 1945-1954
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHTHHN
Abstract: 216 tr
Làm rõ quá trình du nhập, tồn tại phát triển Công giáo Việt Nam từ năm 1533 đến trước cách mạng tháng Tám 1945 thành công; phân tích những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với tôn giáo nói chung, với Công giáo nói riê (…)
Luận án PTS. Lịch sử cận đại và hiện đại — Trường Đại học KHoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35140
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Files in This Item:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *