Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định 1932-1945

Khái quát sự hình thành nhóm thơ Bình Định từ những tiền đề lịch sử xã hội, văn hoá và mỹ học đầu thế kỷ XX dẫn đến sự xuất hiện nhóm thơ Bình Định; quá trình hình thành và phát triển của nhóm thơ Bình Định dẫn đến sự nảy sinh “Trường thơ Loạn”.Tổng hợp các nghiên cứu về Hàn Mặc Tử trong quan hệ với nhóm thơ Bình Định, “Trường thơ Loạn”, đặc biệt chú ý vị thế của Hàn Mặc Tử trong các tổ chức thi ca này. Tìm ra ảnh hưởng của các trào lưu văn học phương Tây với Hàn Mặc Tử và Trường thơ Loạn. Nghiên cứu những biểu hiện nghệ thuật của cái Tôi trữ tình, giọng điệu thơ, không gian, thời gian nghệ thuật trong thơ Hàn Mặc Tử. Tổng kết và đánh giá những đóng góp của Hàn Mạc Tử và nhóm thơ Bình Định, “Trường thơ Loạn” đối với quá trình phát triển của Phong trào Thơ mới

Title: Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định 1932-1945 : Luận án TS. Văn học: 60 22 34 01
Authors: Phan, Cự Đệ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Toàn Thắng
Keywords: Văn học Việt Nam
Nghiên cứu văn học
Hàn Mặc Tử
Thơ mới
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 216 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Khái quát sự hình thành nhóm thơ Bình Định từ những tiền đề lịch sử xã hội, văn hoá và mỹ học đầu thế kỷ XX dẫn đến sự xuất hiện nhóm thơ Bình Định; quá trình hình thành và phát triển của nhóm thơ Bình Định dẫn đến sự nảy sinh Trường thơ Loạn”.Tổng hợp cá (…)”
Luận án TS. Văn học Việt Nam — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35141
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *