Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây

Title: Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây : Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 62 31 03
Authors: Trịnh, Văn Tùng, người hướng dẫn
Vũ, Thị Thùy Dung
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 169 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận án TS. Xã hội học– Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35138
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *