Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam

Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Authors: Đoàn, Thị Minh Oanh, 1964- , người hướng dẫn
Hồ, Trọng Hoài, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Thanh, 1976-

Keywords: Hồ, Chí Minh, 1890-1969
Triết học
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xã hội Việt Nam
Động lực tinh thầnIssue Date: 2014Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: Luận án TS. CNDVBC-CNDVLS — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35147

Appears in Collections:USSH – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *