Vấn đề thừa kế tài sản trong Ngự thành bại thức mục và so sánh với Quốc triều hình luật

Title: Vấn đề thừa kế tài sản trong Ngự thành bại thức mục và so sánh với Quốc triều hình luật: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Phan, Huy Lê, người hướng dẫn
Phan, Hải Linh, người hướng dẫn
Phạm, Hoàng Hưng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận án TS. Lịch sử thế giới: 62 22 03 11 — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35139
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *