Vấn đề lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

1- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn có tầm quan trọng đặc biệt đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân. Đó là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là nước ta có điểm xuất phát từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại, bởi những lý do sau:

Thứ nhất, nước ta là nước đông dân cư sống ở nông thôn, với gần 70% dân số sống ở nông thôn, hơn 47% lao động làm nông nghiệp; tốc độ tăng dân số ở nông thôn hiện vẫn cao; ruộng đất bình quân đầu người thấp và có xu hướng giảm do quá trình đô thị hóa, mở rộng xây dựng kết cấu hạ tầng; trình độ sản xuất nông nghiệp còn thấp, kỹ thuật thủ công là chủ yếu…

Thứ hai, nông nghiệp, nông thôn góp một phần quan trọng trong quá trình tích lũy vốn cho CNH, HĐH; là khu vực kinh tế – xã hội có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, liên quan đến việc giải quyết những vấn đề đời sống cơ bản của đại đa số dân cư, như tạo việc làm cho lao động dư thừa ở nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân, tăng sức mua của thị trường nông thôn, tăng tỷ trọng trong GDP và tăng đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Thứ ba, kinh tế nông nghiệp, nông thôn vẫn chưa ra khỏi tình trạng yếu kém, chậm phát triển. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán; năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng thấp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn chưa được cải thiện đáng kể, chưa tương xứng với thành quả của công cuộc đổi mới đất nước; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chênh lệch giàu – nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc.

Thứ tư, thực tiễn thế giới cho thấy, đã có không ít nước đi lên bằng xuất khẩu nông sản, như Ô-xtrây-li-a, Ác-hen-ti-na, Ca-na-đa,… Đối với một số nước khác, phát triển nông nghiệp là biện pháp chủ yếu để hình thành thị trường trong nước; cũng có nước lấy phát triển nông nghiệp và công nghiệp nông thôn là biện pháp cơ bản giải quyết phần tất yếu của đời sống kinh tế trong thời kỳ đầu CNH.

Thứ năm, đối với một nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ nông nghiệp lạc hậu thì vấn đề mấu chốt là phát triển nền nông nghiệp hàng hóa để cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng sản xuất lớn, hiện đại. Tình hình thực tế của nước ta cũng như bài học của một số nước Đông Nam Á càng khẳng định vai trò rất quan trọng của nông nghiệp và kinh tế nông thôn đối với sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nhất là các nước đang phát triển đi lên từ nông nghiệp. Trước mắt cũng như lâu dài, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng CNH, HĐH là cơ sở để đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ sáu, nông thôn là nguồn cung cấp nhân lực chủ yếu để thực hiện CNH, HĐH. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ đồng thời cũng là quá trình chuyển lao động từ ngành nông nghiệp sang ngành công nghiệp và dịch vụ theo hướng lao động công nghiệp, dịch vụ tăng tuyệt đối và tương đối, còn lao động nông nghiệp giảm tuyệt đối và tương đối.

2- Trong 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn coi “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định.

Những năm qua CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn đã có những bước tiến quan trọng. Bộ mặt nông thôn thay đổi, nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hệ thống chính trị cơ sở khu vực nông thôn từng bước được củng cố.

Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao, trên 3%/năm, theo hướng sản xuất hàng hóa; năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp không ngừng nâng cao; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia; một số mặt hàng nông sản xuất khẩu, như gạo, cà-phê, cao-su… chiếm vị trí cao trên thị trường thế giới. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành, nghề; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được củng cố; diện mạo nhiều vùng nông thôn có thay đổi quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả to lớn, được cộng đồng thế giới đánh giá cao. Dân chủ ở cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những phát triển tiến bộ, nông nghiệp, nông thôn nước ta vẫn là khu vực chậm phát triển, phát triển thiếu bền vững; đang còn không ít khó khăn, như đầu tư cho nông, lâm nghiệp, thủy sản chưa tương xứng với vị trí, vai trò của các ngành kinh tế này; mô hình tổ chức, quản lý sản xuất chưa ổn định, cơ cấu kinh tế còn thuần nông, công nghiệp, dịch vụ nông thôn phát triển chưa tương xứng, nên sức ép về việc làm ở nông thôn vẫn rất lớn, thị trường nông thôn yếu kém tác động tiêu cực đến “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất nông nghiệp, một số chính sách của Nhà nước lại chưa đủ mạnh để kích thích sản xuất nông nghiệp phát triển, do đó, năng suất lao động, sức cạnh tranh của hàng nông sản thấp… Tất cả những điều đó làm cho nông nghiệp, nông thôn có nguy cơ tụt hậu xa hơn so với công nghiệp, dịch vụ ở thành thị. Vì vậy, CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn vừa là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, vừa là con đường ngắn nhất để đưa nông nghiệp, nông thôn nước ta thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay để phát triển sản xuất hàng hóa, tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống của cư dân nông thôn.

Title: Vấn đề lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Lê, Văn Lực , người hướng dẫn
Phạm, Văn Đức, người hướng dẫn
Trần, Thanh Giang
Keywords: Kinh tế
Triết học
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Nông dân
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về lợi ích kinh tế của nông dân, những nhân tố tác động đến lợi ích kinh tế của nông dân Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa (CNH), Hiện đại hóa (HĐH) đất nước. Phân tích và đánh giá những tác động của CNH, HĐH nông ng (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35148
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Cách tạo blog miễn phí

Nếu bạn hay đọc báo mạng giống mình và để ý 1 chút thì những trang tin về tài chính, doanh nghiệp rất hay có những tin phỏng vấn hoặc chia sẻ những kinh nghiệm thành công từ 1 số triệu phú tự thân nổi tiếng.

Nhưng nếu bạn tìm tòi sâu hơn 1 chút về những triệu phú này, bạn đều nhận ra 1 đặc điểm chung : “Họ đều có blog”.

Blog là một dạng của website, tồn tại dưới dạng nhật ký  trực tuyến, người viết blog có thể là 1 cá nhân  hoặc 1 tập thể viết tất cả những gì họ muốn. Nhưng chủ yếu mỗi blog thường đề cập về 1 hoặc 1 số lĩnh vực cụ thể và họ trình bày theo quan điểm cá nhân dựa theo kiến thức và sự tìm hiểu, quá trình trải nghiệm của họ.

Các bạn có thể xem các trang blog tại đây:

http://luuminhphuc.blogspot.com/
https://minhphuc151015.wordpress.com/
http://truonghongquyen1983.blogspot.com/
https://daophuongthaoblog.wordpress.com/
http://nguyenhongminh2410.blogspot.com/
https://nguyenhongminh2410.wordpress.com/
https://huongnhaidk.wordpress.com/
http://phuongnguyenlic.blogspot.com
https://phuongnguyen81.wordpress.com/
https://phongdvttth.wordpress.com/
http://thaihoalic.blogspot.com/
https://thaihoalic.wordpress.com/
http://nguyenhuonglic.blogspot.com/
https://nguyenhuong1507.wordpress.com/
http://phamtrinhlic.blogspot.com/
https://phamtrinhlic.wordpress.com/
http://phanthuyduong.blogspot.com/
https://phanthuyduongdot.wordpress.com/
http://tranngalic.blogspot.com/
https://tranngalic.wordpress.com/
http://trinhquynhanh.blogspot.com/
https://trinhquynhanhdot.wordpress.com/
https://lethiminhhang.wordpress.com/
http://tranthuonggiang.blogspot.com/
https://tranthuonggiang.wordpress.com/
http://thutranglic.blogspot.com/
https://thutranglic.wordpress.com/
http://nguyennhutranglic.blogspot.com/
https://nguyennhutranglic.wordpress.com/
http://hoanglenlic.blogspot.com/
https://hoanglenlic.wordpress.com/
https://phuonglantrancom.wordpress.com/
http://lanphuonglic.blogspot.com/
http://phuonglanlic.blogspot.com/
http://pncuongvnu.blogspot.com/
http://mylicweb.blogspot.com/
https://mylicweb.wordpress.com/
http://thuviendhqghn.blogspot.com/
http://nhbab.blogspot.com/
http://tailieudiachatvnu.blogspot.com/
http://dungtranlic.blogspot.com
http://toanlicvnu.blogspot.com
https://toannguyenhuydhqg.wordpress.com/
https://huelic.wordpress.com
http://huelic050385.blogspot.com
https://leminhthuvnu.wordpress.com
http://leminhthuvnu.blogspot.com/
https://thanhngahn68.wordpress.com
http://ngathanhnam.blogspot.com
http://haianhle83.blogspot.com
http://thanhhau1981.blogspot.com
https://trinhbac2017.blogspot.com/
https://chantroimoiweb.wordpress.com
https://funwithbooksweb.wordpress.com
https://thegioitrithucblog.wordpress.com
https://timhieuvetrithuc.wordpress.com
https://khotangtrithucblog.wordpress.com
https://trithucduongtoituonglai.wordpress.com
https://phamhongvan1985.wordpress.com
http://phamhongvan1985.blogspot.com/
https://dungdungsite.wordpress.com
http://phamthithu1977.blogspot.com/
https://thupt1977.wordpress.com/
http://songanhc.blogspot.com/
http://nbhanhsachlacuocsong.blogspot.com/
https://qtcntt.blogspot.com
http://hung3105.blogspot.com
http://thuvientailieukt.blogspot.com/
http://thuvienluathinhsu.blogspot.com/
http://yenhoanglic2017.blogspot.com/
http://bichhanh1980.blogspot.com/
http://lehaianh1983.blogspot.com/
http://hongluuthaibinh.blogspot.com/
http://hongvo250378.blogspot.com/
http://phuongloanlic.blogspot.com/
http://thuyduong82vnu.blogspot.com/
http://lehuedhkhxhnv.blogspot.com/
http://khanhdomaiphuong.blogspot.com/
https://lethivinhvnu.blogspot.com/
http://doanhung262vn.blogspot.com/
http://hueanhthuvien.blogspot.com/
http://lathiquyvnu.blogspot.com/
http://thuy240483.blogspot.com/
http://dieuhoavnu.blogspot.com/
http://ngavnulic.blogspot.com/
http://dieptrinh001122.blogspot.com/
https://thuychinh6256.wordpress.com/
http://thuychinh6256.blogspot.com/
https://bangyenvnu.wordpress.com/
http://bangyenvnu.blogspot.com/
https://ngothihuyen1971.wordpress.com/
http://ngothihuyen1971.blogspot.com/
http://minhnguyen2410.blogspot.com/
http://minhhongnguyen2410.blogspot.com/
http://phuongvnu-lic.blogspot.com/
http://phuongnguyenvnu-lic.blogspot.com/
http://kiendohuu.blogspot.com/
http://huongnhaibui.blogspot.com/
http://daothiphuongthao.blogspot.com
https://phunghuelic.wordpress.com/
http://tailieungonnguhoc.blogspot.com/
http://phuongvanvnu.blogspot.com/
http://tailieuvietnamhoc.blogspot.com/
http://phuongthaodao.blogspot.com/
http://thaophuongdao.blogspot.com/
http://thaodaophuong.blogspot.com/
http://tainguyenrick.blogspot.com/
http://khamphatt.blogspot.com/
http://minhthongtin2017.blogspot.com/
http://minhthongtin.blogspot.com/
http://lanttp.blogspot.com/
http://tailieuphapluatvnu.blogspot.com/
http://tainguyentrithuc.blogspot.com/
http://sehchan.blogspot.com/
http://chanseh.blogspot.com/
http://trangvanvnu-lic.blogspot.com/
http://minhphuongvnu-lic.blogspot.com/
http://minhthongtin0106.blogspot.com/
http://minhttin0106.blogspot.com/
http://hocthuattt.blogspot.com/
http://trithuctv.blogspot.com/
https://hongquyen83.wordpress.com
http://tranthunga1587.blogspot.com/
http://krystalsulli.blogspot.com/
http://sullikrystal.blogspot.com/
http://krystalsulli1994.blogspot.com/
http://minhttin0206.blogspot.com/
http://minhthongtin0206.blogspot.com/
http://minhtrangvnu.blogspot.com/
http://minhvanvnu.blogspot.com/
http://maianhd.blogspot.com/
http://ngatu1.blogspot.com/
http://trangvanminh.blogspot.com/
http://minhthongtin0506.blogspot.com/
http://minhttin0506.blogspot.com/
https://minhphuc151015.wordpress.com/
http://luuminhphuc151015.blogspot.com
http://nhatviet2505.blogspot.com

Các trang website và blog hữu ích

Đã bao giờ nhu cầu tìm kiếm các thông tin trên internet ngày càng bùng nổ và phát triển như hiện nay.

Theo thống kê ở Việt Nam, tỷ lệ sử dụng internet chiếm tới 70% công cụ tìm kiếm thông tin mà người dùng sử dụng. Nắm bắt được thông tin đó, thư việnđại học quốc gia đã cung cấp tới bạn độc giả một lượng lớn các wesite và blog vô cùng hữuíchở hầu hết các lĩnh vực: Luận văn – Luậnán, ngôn ngữ, Hội nghị, hội thảo, kỹ năng sống…..

Mờibạn tham khảo cáctrang website và blog hữuíchtại các đường link dướiđây:

Tài nguyên blog miễn phí tại đại học quốc gia

Dưới đây là danh sách các trang blog về nhiều lĩnh vực: khoa học công nghệ, kho tàng tri thức, thư viện số, toán học…. các bạn có thể xem và tham khảo :

STTTên blogĐịa chỉ blog

1LƯU MINH PHÚChttp://luuminhphuc.blogspot.com/

2SITE TITLEhttps://minhphuc151015.wordpress.com/

3Taphttp://truonghongquyen1983.blogspot.com/

4Site Titlehttps://daophuongthaoblog.wordpress.com/

5KHO TÀNG TRI THỨChttp://nguyenhongminh2410.blogspot.com/

6nguyễn hồng minhhttps://nguyenhongminh2410.wordpress.com/

7nguyễn hương nhàihttps://huongnhaidk.wordpress.com/

8Nguyễn Thu Phươnghttp://phuongnguyenlic.blogspot.com

9nguyễn phươnghttps://phuongnguyen81.wordpress.com/

10Titre du sitehttps://phongdvttth.wordpress.com/

11TT Thông tin – Thư viện, ĐHQGHNhttp://thaihoalic.blogspot.com/

12Nguyến Thái Hòahttps://thaihoalic.wordpress.com/

13Thư viện số – Tài liệu thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nộihttp://nguyenhuonglic.blogspot.com/

14Titre du sitehttps://nguyenhuong1507.wordpress.com/

15Phạm Trinhhttp://phamtrinhlic.blogspot.com/

16Site Titlehttps://phamtrinhlic.wordpress.com/

17Phan Thùy Dươnghttp://phanthuyduong.blogspot.com/

18Titre du sitehttps://phanthuyduongdot.wordpress.com/

19Trần Nga Thư viện ĐHQGHNhttp://tranngalic.blogspot.com/

20Titre du sitehttps://tranngalic.wordpress.com/

21Trịnh Quỳnh Anhhttp://trinhquynhanh.blogspot.com/

22Titre du sitehttps://trinhquynhanhdot.wordpress.com/

23 https://lethiminhhang.wordpress.com/

25Trần Thương Gianghttp://tranthuonggiang.blogspot.com/

26Site Titlehttps://tranthuonggiang.wordpress.com/

27Phạm Thu Tranghttp://thutranglic.blogspot.com/

28Site Titlehttps://thutranglic.wordpress.com/

29Nguyễn Thị Như Tranghttp://nguyennhutranglic.blogspot.com/

30Site Titlehttps://nguyennhutranglic.wordpress.com/

31Hoàng Len Lichttp://hoanglenlic.blogspot.com/

32Site Titlehttps://hoanglenlic.wordpress.com/

33Tài liệu thư viện số Đại học Quốc gia Hà Nộihttps://phuonglantrancom.wordpress.com/

34Thư viện số – Tài liệu Công nghệ thông tinhttp://lanphuonglic.blogspot.com/

35Tài liệu thư viện số Đại học quốc gia HN
Nguồn tài nguyên tri thức quý giá của Đại học quốc gia Hà Nộihttp://phuonglanlic.blogspot.com/

36GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂNhttp://pncuongvnu.blogspot.com/

37Technology Libraryhttp://mylicweb.blogspot.com/

38DIGITAL LIBRARYhttps://mylicweb.wordpress.com/

39Thư viện số – Thư viện ĐHQGHNhttp://thuviendhqghn.blogspot.com/

40THƯ VIỆN SỐ MIỄN PHÍhttp://nhbab.blogspot.com/

41Tài liệu về Địa chất Việt Namhttp://tailieudiachatvnu.blogspot.com/

42Lic của tôihttp://dungtranlic.blogspot.com

43ToanNguyenhttp://toanlicvnu.blogspot.com

44TOANNGUYEN DHQGhttps://toannguyenhuydhqg.wordpress.com/

45Site Titlehttps://huelic.wordpress.com

46ĐẤT NƯỚC TÔIhttp://huelic050385.blogspot.com

47Site Titlehttps://leminhthuvnu.wordpress.com

48Thư Viện Đại Học Quốc gia Hà Nộihttp://leminhthuvnu.blogspot.com/

49Site Titlehttps://thanhngahn68.wordpress.com

50Tran Thanh Ngahttp://ngathanhnam.blogspot.com

51Thư viện số – Tri thức cho sáng tạohttp://haianhle83.blogspot.com

52Tìm hiểu về tri thứchttp://thanhhau1981.blogspot.com

53THẮP SÁNG MỌI ƯỚC MƠhttps://trinhbac2017.blogspot.com/

54Site Titlehttps://chantroimoiweb.wordpress.com

55Site Titlehttps://funwithbooksweb.wordpress.com

56Site Titlehttps://thegioitrithucblog.wordpress.com

57Site Titlehttps://timhieuvetrithuc.wordpress.com

58Site Titlehttps://khotangtrithucblog.wordpress.com

59TRI THỨC NHÂN LOẠIhttps://trithucduongtoituonglai.wordpress.com

60THẾ GIỚI TRI THỨChttps://phamhongvan1985.wordpress.com

61Pham Hong Vanhttp://phamhongvan1985.blogspot.com/

62Site Titlehttps://dungdungsite.wordpress.com

63Thu BốngPhamhttp://phamthithu1977.blogspot.com/

64Site Titlehttps://thupt1977.wordpress.com/

65blog của songanh20082014.comhttp://songanhc.blogspot.com/

66SÁCH LÀ CUỘC SỐNGhttp://nbhanhsachlacuocsong.blogspot.com/

67Phòng QTCNTThttps://qtcntt.blogspot.com

68Hưng Nguyễnhttp://hung3105.blogspot.com

69Quản trị kinh doanh
Nơi chia sẻ các tài liệu thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tài liệu là các luận văn, luận án thạc sĩ, tiễn sĩ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nộihttp://thuvientailieukt.blogspot.com/

70 Tài liệu Luật hình sự
Nơi chia sẻ các tài liệu thuộc chuyên ngành Luật Hình sự. Tài liệu là các luận văn, luận án thạc sĩ, tiễn sĩ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nộihttp://thuvienluathinhsu.blogspot.com/

71Tri thức và sáng tạohttp://yenhoanglic2017.blogspot.com/

72SÁCH LÀ CUỘC SỐNGhttp://bichhanh1980.blogspot.com/

73Tri thức và Sáng tạohttp://lehaianh1983.blogspot.com/

74Hồng Lưuhttp://hongluuthaibinh.blogspot.com/

75SACHhttp://hongvo250378.blogspot.com/

76Phương Loanhttp://phuongloanlic.blogspot.com/

77VĂN HỌChttp://thuyduong82vnu.blogspot.com/

78Du lịchhttp://lehuedhkhxhnv.blogspot.com/

79HÀNH TRANG CUỘC SỐNGhttp://khanhdomaiphuong.blogspot.com/

80CUỘC SỐNG MUÔN MÀUhttps://lethivinhvnu.blogspot.com/

81báo chíhttp://doanhung262vn.blogspot.com/

82VĂN THƯ LƯU TRỮhttp://hueanhthuvien.blogspot.com/

83VĂN HÓA XÃ HỘIhttp://lathiquyvnu.blogspot.com/

84VĂN HỌC VIỆT NAMhttp://thuy240483.blogspot.com/

85Nguyễn Diệu Hoahttp://dieuhoavnu.blogspot.com/

86TẠP CHÍ VÀ GIÁO DỤChttp://ngavnulic.blogspot.com/

87SÁCHhttp://dieptrinh001122.blogspot.com/

88Site Titlehttps://thuychinh6256.wordpress.com/

89Lịch sử cổ trung đại Việt Namhttp://thuychinh6256.blogspot.com/

90Site Titlehttps://bangyenvnu.wordpress.com/

91THỜI TRANG CUỐC SỐNGhttp://bangyenvnu.blogspot.com/

92Site Titlehttps://ngothihuyen1971.wordpress.com/

93Tâm lý họchttp://ngothihuyen1971.blogspot.com/

94THƯ VIỆN TRI THỨChttp://minhnguyen2410.blogspot.com/

95TRI THỨC CHO NGÀY MAIhttp://minhhongnguyen2410.blogspot.com/

96Nguyễn Thị Thu Phươnghttp://phuongvnu-lic.blogspot.com/

97Phương Tranghttp://phuongnguyenvnu-lic.blogspot.com/

98kiendohuuhttp://kiendohuu.blogspot.com/

99huongnhaihttp://huongnhaibui.blogspot.com/

100Đào Thị Phương Thảohttp://daothiphuongthao.blogspot.com

101Site Titlehttps://phunghuelic.wordpress.com/

102Ngôn ngữ họchttp://tailieungonnguhoc.blogspot.com/

103Phương Vânhttp://phuongvanvnu.blogspot.com/

104Việt Nam Họchttp://tailieuvietnamhoc.blogspot.com/

105Phương Thảo Đàohttp://phuongthaodao.blogspot.com/

106Thảo Phương Đàohttp://thaophuongdao.blogspot.com/

107Thảo Đào Phươnghttp://thaodaophuong.blogspot.com/

108Tainguyentthttp://tainguyenrick.blogspot.com/

109Khamphahttp://khamphatt.blogspot.com/

110Luận văn, luận án 5http://minhthongtin2017.blogspot.com/

111TRI THỨC CHO CUỘC SỐNG 4http://minhthongtin.blogspot.com/

112Thư viện số Đại học quốc gia Hà Nộihttp://lanttp.blogspot.com/

113Tài liệu về pháp luậthttp://tailieuphapluatvnu.blogspot.com/

114Tài nguyên tri thứchttp://tainguyentrithuc.blogspot.com/

115SehunChanyeolhttp://sehchan.blogspot.com/

116ChanyeolSehunhttp://chanseh.blogspot.com/

117Trang Vânhttp://trangvanvnu-lic.blogspot.com/

118Minh Phươnghttp://minhphuongvnu-lic.blogspot.com/

119TRI THỨC CHO SÁNG TẠO 7http://minhthongtin0106.blogspot.com/

120TRI THỨC CHO SÁNG TẠO 6http://minhttin0106.blogspot.com/

121Học Thuậthttp://hocthuattt.blogspot.com/

122Tri Thứchttp://trithuctv.blogspot.com/

Đạo đức Tin lành và lối sống đạo đức của tín đồ tại Việt Nam hiện nay

heo Weber, thuật ngữ “xã hội học” thường bị sử dụng một cách khá mơ hồ. Trong công trình Wirtschaft und Gesellschaft (Kinh tế và xã hội)(1922), ông định nghĩa xã hội học là “một môn khoa học nhằm thông hiểu bằng cách lý giải [deutend verstehen] hành động xã hội và nhờ đó giải thích một cách nhân quả sự diễn tiến và các tác động của nó.[3]Định nghĩa này đã nêu ra ba giai đoạn trong lối tiếp cận của Weber : thông hiểu (verstehen), lý giải (deuten), và giải thích (erklären). Trước hết, chúng ta cần hiểu hành động xã hội của các cá nhân bằng cách chú tâm tới ý nghĩa mà họ nhắm đến – với một thái độ phương pháp luận khách quan và trung tính. Sau đó, để có thể sắp xếp lại cái thực tại vô cùng đa dạng, chúng ta cần áp dụng nguyên tắc xây dựng “loại hình-lý tưởng” (Idealtypus) vốn có chức năng chính là giúp chúng ta lý giải thực tại. Và cuối cùng, chúng ta cần đi tìm nguyên nhân nhằm giải thích được thực tại – đây vốn là mục tiêu tối hậu của ngành xã hội học.[4]

Đối với Weber, xã hội học phải là một bộ môn khoa học “thông hiểu” (verstehende Soziologie) về “hành động xã hội” (soziales Handeln). Weber cho rằng chỉ khi nào thông hiểu được các hành động xã hội của các cá nhân, thông hiểu được ý nghĩa mà các cá nhân gán cho hành động của họ, thì chúng ta mới có thể giải thích được một cách thấu đáo các sự kiện xã hội hay các hiện tượng tập thể. Quan niệm này đối lập với lập trường phương pháp luận của nhà xã hội học Pháp đương thời là Emile Durkheim (1859-1917), vốn quan niệm xã hội học phải trở thành “một ngành khoa học thực chứng” (science positive).

Chính vì có lối tiếp cận ấy mà Max Weber đã viết vào năm 1904-1905 công trình nổi tiếng mang tên là Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản, từ đây viết tắt là ĐĐTL). Đây không phải là một công trình nghiên cứu xã hội học về tôn giáo theo đúng nghĩa của chuyên ngành này, vì đối tượng nghiên cứu của nó không phải là một vấn đề tôn giáo, mà là mối quan hệ giữa nền đạo đức Tin lành và “tinh thần” của chủ nghĩa tư bản. Trong quyển sách này, Weber khảo sát quan niệm đạo đức và động cơ ứng xử của các cá nhân thuộc các giáo phái Tin lành, cũng như ý nghĩa mà̀ họ gán cho hành động xã hội của mình, nhằm đi đến giả thuyết cho rằng nền đạo đức Tin lành có một mối liên hệ “tương hợp chọn lọc” [Wahlverwandtschaften] với “tinh thần” của chủ nghĩa tư bản, và do vậy đã tạo ra một số động lực tinh thần cần thiết và thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Thực ra, Max Weber không phải là người đầu tiên nêu câu hỏi : đạo Tin lành có dính líu gì và ở mức độ nào với chủ nghĩa tư bản ? Vào đầu thế kỷ XX, đã có một loạt học giả Đức bàn về vấn đề này (mà Weber đều có quen biết) như Eberhard Gothein, Werner Sombart, George Jellinek và Ernst Troeltsch. Cơ hội trực tiếp khiến ông quan tâm đặc biệt đến vấn đề là vào tháng 4-1903 nhân “Hội nghị của sử gia Đức” (Deutscher Historikertag) ở Heidelberg và ông được nghe Georg Jellinek phê phán rất mạnh bộ Chủ nghĩa tư bản hiện đại (Der moderne Kapitalismus) (hai tập) (1902) của Werner Sombart. Trong quyển ĐĐTL này, Weber có ý muốn lý giải chủ nghĩa tư bản khác với Sombart mà ông đã nhiều lần phản bác. Cũng trong năm 1903, ông đã sang Hà Lan để tìm thêm tư liệu về đạo Tin lành. Và ông đã phát hiện mối quan hệ giữa “một số quan niệm Puritanist [Thanh giáo]” và sự ra đời của “tinh thần” của chủ nghĩa tư bản. Kết quả sơ khởi này được ông nêu trong phần đầu của công trình nghiên cứu về “Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie” (Roscher và Knies và các vấn đề lôgic của khoa lịch sử kinh tế quốc dân), trong đó ông đưa ra ý tưởng như sau : “Một nghiên cứu sâu hơn có lẽ sẽ cho thấy rằng sự phân ly này [giữa nền kinh tế tư nhân và hoạt động công cộng] có nguồn gốc từ một số quan niệm Puritanist nhất định, vốn đã có ý nghĩa rất lớn đối với ‘sự ra đời của tinh thần tư bản chủ nghĩa.”[5]

Ý tưởng đó hình thành dần dần trong bài “Die ‘Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis” (“Tính khách quan” của nhận thức khoa học xã hội và chính trị-xã hội) đăng vào năm 1904 trong Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, tập XIX, tức một tập trước khi công bố luận văn đầu tiên của ĐĐTL (tập XX, 1904). Trong bài báo đó, Weber nhấn mạnh đến sự cần thiết phải“phác thảo một ‘ý niệm’ về nền văn hóa tư bản chủ nghĩa”(“Zeichnung einer ‘Idee’ der kapitalistischen Kultur”) cũng như đã đề cập đến sự phân biệt rất cơ bản giữa “giáo hội” (“Kirche”) và “giáo phái” (“Sekte”), và tầm quan trọng của niềm tin vào sự tiền định (Prädestinationsglauben) trong giáo thuyết của Calvin.

Trong số các trước tác của Weber, chính quyển ĐĐTL này đã làm cho giới nghiên cứu hao tốn nhiều giấy mực nhất kể từ khi xuất bản lần đầu cho tới ngày nay. Max Weber có lẽ là một trong số rất ít tác giả xã hội học, nếu không muốn nói là người duy nhất, đã coi các nhân tố tôn giáo như có vai trò trung tâm trong sự hình thành của các nền văn minh và đặc biệt là trong sự ra đời của tư duy duy lý Tây phương. Trong những công trình nghiên cứu khác về các tôn giáo lớn trên thế giới như Do Thái giáo cổ đại, Lão giáo, Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo (mà ông bắt đầu nghiên cứu kể từ năm 1911), ông đã tìm cách xác định vai trò của các nền văn hóa tôn giáo và các nền đạo đức tôn giáo với tư cách là những nhân tố thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển của nền văn minh công nghiệp tư bản chủ nghĩa cận đại.

Người ta có thể đồng ý hay không đồng ý với giả thuyết của ông về vai trò chủ yếu của nền đạo đức khổ hạnh Tin lành trong sự sinh thành của tư duy duy lý tư bản chủ nghĩa Tây phương, nhưng đáng chú ý là trong lịch sử khoa học xã hội hiện đại, hiếm có luận đề nào gây ra những cuộc tranh cãi sôi nổi kéo dài hơn một thế kỷ và cho đến nay vẫn còn kích thích mở ra nhiều cuộc nghiên cứu mới

Title: Đạo đức Tin lành và lối sống đạo đức của tín đồ tại Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Nguyễn, Hồng Dương , người hướng dẫn
Nguyễn Thanh Xuân, người hướng dẫn
Mã, Phúc Thanh Tươi
Keywords: Đạo Tin Lành
Đạo đức tôn giáo
Triết học
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Phân tích bối cảnh xã hội thế kỷ XVI và những điều kiện kinh tế, chính trị dẫn đến sự hình thành phong trào Cải Cách và sự xuất hiện của đạo Tin Lành. Trình bày về sự du nhập của đạo Tin Lành vào Việt Nam đầu thế kỷ XX và khái quát tình hình đạo Tin Lành ở (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35149
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục – khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV

Vì ra đời trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của xã hội Trung Quốc thời Xuân Thu – Chiến Quốc nên tư tưởng giáo dục của Nho giáo không thể tránh khỏi những nhược điểm và hạn chế nhất định. Tuy nhiên, trong phạm vi giới hạn của đề tài, chúng tôi chọn và phân tích về các giá trị tích cực trong tư tưởng giáo dục của Nho giáo.

Thứ nhất, về quan niệm và mục tiêu của giáo dục: Nho giáo có nhiều yếu tố tiến bộ khi quan niệm rằng giáo dục là cần thiết cho tất cả mọi người “hữu giáo vô loại” (việc dạy dỗ không phân biệt loại người) (Luận Ngữ) [8, Tr.82] nên ai ai cũng có cơ hội được học tập và giáo dục là biện pháp để hướng con người tới những phẩm chất cao quý như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đó là những giá trị chuẩn mực của con người trong xã hội phong kiến.

Bên cạnh đó, Nho giáo đã đưa ra một số mục tiêu cụ thể như sau: giáo dục là để hình thành nhân cách lý tưởng; để đào tạo ra đội ngũ quan lại nhằm giúp ích cho nước nhà; và để tỏ cái đức sáng, đạt tới chỗ chí thiện. Như vậy, có thể nói mục đích chính của giáo dục theo quan điểm của Nho giáo là nhằm đào tạo ra những con người lý tưởng, có sự hoàn thiện cả về đạo đức, nhân cách cũng như tri thức, lối sống.

Nhờ giá trị tích cực này, giáo dục đã trở thành công cụ hữu hiệu nhất và là con đường ngắn nhất để đào tạo lớp người cai quản và thống trị xã hội theo hệ tư tưởng phong kiến. Đó là lớp người quân tử. Ngoài ra, thông qua giáo dục, các nhà Nho còn muốn truyền bá hệ tư tưởng phong kiến của giai cấp thống trị thấm sâu đến mọi tầng lớp trong xã hội (đặc biệt là đối với giai cấp bị trị) và chiếm địa vị độc tôn để đảm bảo ổn định trật tự xã hội lúc bấy giờ.

Thứ hai, về nội dung giáo dục: tiền đề lịch sử – xã hội cho sự ra đời tư tưởng giáo dục của Nho giáo là bối cảnh lịch sử, kinh tế – xã hội thời Xuân thu – Chiến quốc. Đó là giai đoạn lịch sử mà xã hội Trung Quốc cổ đại có nhiều biến động với nhiều sự đảo lộn lớn, nhất là về mặt đạo đức con người. Trước thực trạng đó, các nhà Nho đã chủ trương giáo dục “đạo làm người” – tức là thông qua giáo dục mà đào tạo ra những con người cần có và phù hợp với yêu cầu của giai cấp thống trị, những con người luôn luôn suy nghĩ và hành động theo những chuẩn mực, quy phạm đạo đức. Nếu Khổng Tử chú trọng đến việc giáo dục: nhân, trí, dũng, lễ… thì Tuân Tử – một nhà Nho sống chủ yếu ở thời kỳ Chiến quốc đã đề cao vai trò của lễ, nhạc trong việc giáo dục con người, trong đó chữ nhân có nội hàm sâu rộng nhất. Nó được coi là nguyên lý đạo đức cơ bản để quy định bản tính của con người và thiết lập mối quan hệ giữa người với người trong gia đình và xã hội. Đây là nội dung sâu sắc, có tác dụng giáo hóa cho con người, giúp con người hướng đến những giá trị tốt đẹp.

Thứ ba, về phương pháp giáo dục: các nhà Nho sớm đưa ra được nhiều quan điểm tiến bộ về phương pháp giáo dục như: phương pháp kết hợp học đi đôi với hành (lời nói kết hợp với việc làm, thực hành điều đã học và đem tri thức của mình vận dụng vào trong cuộc sống): “Quân tử bác học ư văn; ước chi dĩ lễ; diệc khả dĩ phất bạn hỹ phù” (Người quân tử trước học văn chương (như Kinh Thi, Kinh Thư) đặng mở rộng trí thức của mình; kế đó, người nương theo lễ giáo mà kiềm giữ lấy nết mình; nhờ vậy mà khỏi trái đạo lý)  (Khổng Tử, Luận Ngữ) [8, Tr.94 – 95]; phương pháp coi trọng tinh thần tự giác, sự nỗ lực của người học: “Bất phẫn, bất khải; bất phỉ, bất phát. Cử nhứt ngung, bất dĩ tam ngung phản, tắc bất phục giã” (Kẻ nào chẳng phấn phát lên để hiểu thông, thì ta chẳng giúp cho hiểu thông được. Kẻ nào chẳng ráng lên để tỏ ý kiến mình, thì ta chẳng khai phát cho được. Kẻ nào đã biết rõ một góc, nhưng chẳng chịu căn cứ vào đó để biết luôn ba góc kia, thì ta chẳng dạy kẻ ấy nữa(Khổng Tử, Luận Ngữ) [8, Tr.100 – 101]; phương pháp “ôn cố tri tân” (ôn cũ để biết mới): Ôn “cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hỹ” (Người nào ôn lại những điều đã học, do nơi đó mà biết thêm những điều mới, người đó có thể làm thầy thiên hạ) – (Khổng Tử, Luận Ngữ) [8, Tr.134]; phương pháp “nêu gương”: theo Khổng Tử, ngoài học Thầy, học trong sách vở còn học cả trong cuộc sống “ba người cùng đi, tất có người làm thầy; lựa cái hay của người này mà học, xét cái quấy của người kia mà tự sửa mình” [8, Tr. 176]…

Có thể nói, Nho giáo đã đưa ra những phương pháp rất cụ thể, thiết thực nhằm giúp cho học trò có thể lĩnh hội được tri thức, không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Nó cũng làm cho những nội dung của tư tưởng giáo dục trở nên phong phú, có ý nghĩa to lớn đối với không chỉ người học và còn với cả người thầy và hoạt động giáo dục nói chung.

Thứ tư, về vai trò và vị trí của người thầy trong quá trình giáo dục: theo quan điểm của Nho giáo, người thầy là người hướng dẫn cho học trò tự học. Quá trình dạy và học là quá trình trao đổi giữa thầy và trò, giúp cho học trò có kiến thức, chủ động để có thể ứng phó trong mọi hoàn cảnh. Cũng theo các nhà Nho, người thầy không chỉ có kiến thức cao thâm để dạy học trò mà muốn trò giỏi, người thầy cần phải có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt đẹp để làm gương cho học trò noi theo. Nhân cách của người thầy có sức thuyết phục mạnh mẽ với người học, người học sẽ nhìn vào tấm gương là thầy mà tin rằng những điều thầy giảng dạy chính là chân lý, là những điều đúng đắn, tốt đẹp. Như vậy, theo quan điểm của Nho giáo, người thầy đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Người thầy không chỉ có vai trò định hướng cho học trò mà còn giúp cho học trò có thể bỏ ác, tích thiện, hướng đến những giá trị tốt đẹp của đạo đức, nhân cách. Do đó, có thể nói, để việc giáo dục thật sự có hiệu quả không thể thiếu vai trò của người thầy.

Tóm lại, Nho giáo đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục và đào tạo con người. Nho giáo cho rằng, giáo hóa con người là một trong những nhiệm vụ cơ bản của nhà cầm quyền và cũng là phương tiện hữu hiệu để đưa xã hội từ “loạn lạc” thành “thái bình/thịnh trị”. Tư tưởng giáo dục của Nho giáo đã chứa đựng nhiều yếu tố hợp lý, đã trở thành công cụ hữu hiệu của nhiều triều đại lịch sử trong việc giáo hóa dân chúng để giữ gìn trật tự xã hội.

Title: Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục – khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Trần, Nguyên Việt , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Bình, 1956-, người hướng dẫn
Phạm, Thị Quỳnh
Keywords: Nho giáo
Tư tưởng Nho giáo
Nền giáo dục
Triết học
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Trên cơ sở trình bày khái quát sự ra đời và những nội dung cơ bản của tư tưởng giáo dục Nho giáo Trung Quốc, phân tích và luận chứng về sự ảnh hưởng ngày càng đậm nét của tư tưởng đó tới lĩnh vực giáo dục – khoa cử ở Việt Nam từ thời Lý – Trần cho (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35151
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam

Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Đoàn, Thị Minh Oanh, 1964- , người hướng dẫn
Hồ, Trọng Hoài, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Thanh, 1976-
Keywords: Hồ, Chí Minh, 1890-1969
Triết học
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xã hội Việt Nam
Động lực tinh thần
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. CNDVBC-CNDVLS — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35152
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng

Title: Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Lâm, Mỹ Dung, người hướng dẫn
Ngô, Thế Phong, người hướng dẫn
Bùi, Hữu Tiến
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Khảo cổ học: 62 22 03 17 — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
171, [160] tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35156
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

Title: Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Khoa học chính trị: 60 31 02
Authors: Phùng, Hữu Phú, người hướng dẫn
Nguyễn, MInh Phương, người hướng dẫn
Vũ, Duy Tú
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 170 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Chính trị học: 62 31 02 01 — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35157
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt (Qua thời Trần)

Title: Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt (Qua thời Trần): Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Nguyễn, Hồng Dương, người hướng dẫn
Nguyễn, Thúy Thơm
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận án TS. Tôn giáo học: 62 22 03 09 — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 20166
186 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35158
Appears in Collections: USSH – Dissertations